Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien zowel mondeling als schriftelijk tussen Trone software te Haarlem, Kamer van Koophandel 81083769 en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”).

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Trone software alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Toepasbaarheid – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot bemiddeling bij werving en selectie die door Opdrachtgever met Trone worden gesloten en op grond waarvan Trone als opdrachtnemer aan Opdrachtgever een Kandidaat of meerdere Kandidaten voordraagt ter vervulling van een bij de Opdrachtgever bestaande behoefte aan een permanente plaatsing van een Kandidaat. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd of er geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden. – Het sluiten van een overeenkomst met Trone houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, die door de Opdrachtgever mochten worden gebruikt of waarnaar door de Opdrachtgever wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. – Indien één of meerdere (gedeelte(n)) van de bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Trone en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien zowel mondeling als schriftelijk tussen Trone software te Haarlem, Kamer van Koophandel 81083769 en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”). Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Trone software alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Artikel 1. Akkoord met Algemene Voorwaarden

Door het plaatsen van een opdracht, het betalen van een factuur, of door het aangaan van enige andere vorm van overeenkomst met Trone Software, verklaart de Opdrachtgever zich automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Trone Software zal redelijke inspanningen verrichten om ervoor te zorgen dat de Opdrachtgever op de hoogte is van deze Algemene Voorwaarden voordat een overeenkomst wordt aangegaan. Niettemin geldt dat het akkoord zijn met de Algemene Voorwaarden niet afhankelijk is van een expliciete bevestiging van de Opdrachtgever.

Indien de Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met deze Algemene Voorwaarden, dient de Opdrachtgever dit schriftelijk en voorafgaand aan enige overeenkomst aan Trone Software te communiceren. Een dergelijke communicatie zal als afwijzing van het aanbod van Trone Software worden beschouwd, tenzij Trone Software uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zoals voorgesteld door de Opdrachtgever.

Artikel 2.      Offerte en aanvaarding

In het algemeen omvatten de Diensten onderhoud aan de hardware en software van Opdrachtgever, configuratie en installatie van hardware en software ten behoeve van Opdrachtgever, het maken van maatwerksoftware op verzoek van Opdrachtgever, levering van software onder licentie, het leveren van ondersteuning op afstand, het leveren van ondersteuning op locatie aan medewerkers van Opdrachtgever, het ontwerpen en programmeren van websites, online diensten, software, layouts, vormgeving (“Werken”) en al hetgeen daarmee samenhangt. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.

Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. Trone software kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien Trone software daartoe overgaat, is de offerte alsnog leidend.

De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door Trone software.

Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Trone softwarewerkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Trone software verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.

Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is vastgesteld.

Trone software zal verzocht meerwerk factureren tegen het gebruikelijke uurtarief. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Trone software het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door externe partijen. Trone software is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.

Naast de werkzaamheden die voortvloeien uit een formeel geaccepteerde offerte, kunnen er tussen Trone software en Opdrachtgever mondelinge afspraken worden gemaakt over aanvullende of andere diensten. Deze mondelinge afspraken zijn bindend indien beide partijen de aard en de omvang van deze diensten uitdrukkelijk en ondubbelzinnig hebben bevestigd. Dergelijke werkzaamheden zullen worden gefactureerd tegen het gebruikelijke uurtarief van Trone software, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Op deze mondelinge afspraken zijn eveneens de algemene voorwaarden van Trone software van kracht.

Artikel 3.      Uitvoering van de Diensten

Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door Trone software uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van de opdrachtgever.

Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Trone software aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Trone software worden doorgegeven.

Opdrachtgever zal Trone software toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die Trone software redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren. In bijzondere gevallen kan worden afgesproken dat Opdrachtgever zelf de benodigde data plaatst of aanpassingen doorvoert aan deze diensten of andere relevante systemen.

Trone software is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft aangepast of gecorrigeerd.

Tenzij anders overeengekomen is Trone software geen partij bij de levering van diensten van derden, zoals softwarelicenties of hosting die nodig zijn bij Diensten, ook niet indien Trone software deze diensten afneemt ten behoeve van  de uitvoering van de overeengekomen diensten.

Bij als Dienst geleverde software licenties is het afhankelijk van de leverancier of Trone software de contractuele wederpartij van Opdrachtgever is of de leverancier. Trone software zal hierover adequaat informeren.

Trone software heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover Trone software niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

Trone software zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever zo snel mogelijk te reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over tijden doen, tenzij anders afgesproken in de overeenkomst of offerte.

Artikel 4.      Ontwikkelen van Diensten

Indien een Dienst strekt tot het maken van Werken, zoals maar niet beperkt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), is daarop het in dit artikel bepaalde van kracht.

Trone software geeft geen garanties ten aanzien van functioneren bij gebruik van niet-courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software, en hardware tenzij en voor zover in de offerte anders is vermeld.

Trone software is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft gecorrigeerd.

Indien een Dienst vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan Trone software levert staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Trone software. Opdrachtgever vrijwaart Trone software van claims van derden ten aanzien van schending van deze schending van deze intellectuele eigendomsrechten.

Trone software heeft, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van het project.

Opdrachtgever vrijwaart Trone software voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Trone software.

Trone software zal bronbestanden van de Werken bewaren zolang Trone software Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat Trone software Diensten voor Opdrachtgever zal uitvoeren. Trone software is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Werken geeft, is Trone software gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.

Indien er licenties zijn afgenomen die, niet periodiek, maar éénmalig worden betaald, kan de Opdrachtgever hiervan gebruik maken zolang de Opdrachtgever voor deze specifieke dienst minimaal één hostingpakket heeft afgesloten bij de Na het aflopen van de overeenkomst, zullen de licenties worden ingetrokken en het daarmee verband houdende gebruiksrecht verloopt tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5.      Zoekmachine-optimalisatie

Indien de Dienst (mede) strekt tot het verbeteren van de positie van Opdrachtgever’s website en/of diensten in zoekresultaten bij zoekmachines, geldt daarop het in dit artikel bepaalde.

Opdrachtgever erkent en begrijpt dat de positie van en zoekresultaten betreffende Opdrachtgever’s website en/of diensten volledig bepaald wordt door de beheerders van de betreffende zoekmachines. Trone software kan dan ook geen enkele garantie geven omtrent het te bereiken resultaat, maar zal zich inspannen om deze positie en zoekresultaten ten gunste van Opdrachtgever te beïnvloeden.

Opdrachtgever machtigt Trone software hierbij om in Opdrachtgever’s naam accounts aan te maken bij zoekmachines en vergelijkbare openbaar toegankelijke diensten en om alle daarbij benodigde gegevens van Opdrachtgever te mogen gebruiken en beheren. Indien aan dergelijke diensten kosten verbonden zijn, heeft Trone software hier schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever voor nodig.

Artikel 6.      Reclame

Indien onderhoud van reclamecampagnes onderdeel van de Dienst is (zoals de Google AdWords-dienst), zal Trone software zich inspannen om de afgesproken reclamecampagnes te beheren bij de afgesproken zoekmachine(s). Dit omvat mede het koppelen van de gewenste zoektermen aan relevante pagina’s op de website van Opdrachtgever, het verwijderen van slecht presterende onderdelen en het regelmatig rapporteren van de resultaten van de reclamecampagnes aan opdrachtgever. 

De kosten van de reclamecampagne(s) worden door zoekmachine(s) aan Trone software Trone software factureert dit vervolgens door aan Opdrachtgever.

Artikel 7.      Oplevering en aanvaarding

Trone software zal te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.

Opdrachtgever dient vervolgens binnen 5 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn goedgekeurd.

Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Trone software zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Trone software doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 5 dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.

Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar oordeel van Trone software een redelijk aantal revisierondes worden uitgevoerd.

Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Trone software gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Trone software kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.

Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Trone software het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van de oplevering. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

Artikel 8.      Rechten van intellectuele eigendom

Trone software gebruikt voor haar werkzaamheden open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Voor door Trone software zelf gemaakte werken geldt dat de rechten bij Trone software liggen, tenzij er met Opdrachtgever schriftelijk afgesproken wordt dat de rechten overgedragen worden. Daarbij geldt dat rechten op Werken die op maat voor Opdrachtgever gemaakt zijn, in beginsel na aanvaarding van de overeenkomst aan Opdrachtgever toekomen.

De door Trone software ontwikkelde Werken blijven eigendom van Trone software. Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de software.

Het is Trone software toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Trone software door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen.

Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. In geval van een dergelijke schending, zal de exacte schadevergoeding bepaald moeten worden door een rechter. Dit doet niets af aan het recht van Trone software om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 9.      Installatie en onderhoud van Werken

Indien dit als Dienst overeengekomen is, zal Trone software de Werken of nader overeen te komen software of andere data installeren en configureren op door Opdrachtgever aan te wijzen hardware-, software- en netwerkomgeving. De keuze, aanschaf en beheer van deze hardware-, software- en netwerkomgeving is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever ten zij anders is overeengekomen. Trone software zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen omgeving niet aan de eisen van Trone software voldoet, zijn wij gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.

Opdrachtgever zal op verzoek van Trone software medewerkers en hulppersonen van Trone software alle benodigde toegang verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken. Fysieke toegang tot hardware zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand  overleg met de opdrachtgever.

Indien voor het gebruik van Werken licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart Trone software voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Trone software.

Indien onderhoud overeengekomen is als Dienst zal Trone software zich inspannen om fouten in de Werken en bijbehorende software te herstellen. Trone software is hierbij echter afhankelijk van leverancier(s) en derden. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal Trone software hier vooraf overleg over voeren met Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uurbasis tenzij anders overeengekomen.

Trone software is echter steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als dit naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren. Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uurbasis tenzij anders is overeengekomen.

Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan een Werk wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Trone software heeft gemeld en wij deze schriftelijk hebben Trone software kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden. Trone software kan in geval van wijzigingen die zonder haar goedkeuring plaatsvinden, verder onderhoud op het gewijzigde weigeren of met een toeslag op het uurtarief uitvoeren.

Trone software streeft ernaar om eventuele storingen of gebreken in de Werken zo spoedig mogelijk te verhelpen na melding hiervan door de Opdrachtgever mist er een service contact is gesloten tussen Trone software en opdrachtgever. Echter, Trone software kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het niet volledig functioneren van de geleverde Werken of diensten. Opdrachtgever kan geen schadevergoeding of andere compensatie van Trone software vorderen in geval van storingen, gebreken of andere problemen met de geleverde Werken of diensten. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om adequate maatregelen te nemen om de risico’s van dergelijke problemen te beperken.

Artikel 10: Niet-aanwervingsclausule

Definitie van Personeel: Onder ‘Personeel’ wordt verstaan alle werknemers, onderaannemers, consultants, en/of enig ander persoon die direct of indirect werkzaam is voor of namens Trone software.

Verbod op Aanwerving: De Klant/opdrachtgever, inclusief zijn gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, of enige andere entiteit waarover de Klant directe of indirecte zeggenschap heeft, is niet gerechtigd om tijdens de looptijd van de overeenkomst, evenals een periode van 12 maanden na de beëindiging ervan, Personeel van Trone Software direct of indirect een arbeidsovereenkomst aan te bieden, te werven, in dienst te nemen, als zelfstandige in te huren, of anderszins te betrekken bij activiteiten van de Klant of een aan de Klant gelieerde onderneming, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trone Software.

Boete: In geval van overtreding van dit artikel, is de Klant aan Trone Software een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5000,- voor iedere overtreding, alsmede een bedrag van € 1000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Trone Software om volledige schadevergoeding te vorderen.

betreffende Personeel, onverminderd het recht van Trone Software om volledige schadevergoeding te vorderen.

Uitzonderingen: Afwijkingen van deze niet-aanwervingsclausule zijn enkel geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen tussen Trone Software en de Klant.

Artikel 11. Levertermijnen

Trone Software zal zich inspannen om de overeengekomen levertermijnen na te komen. Echter, alle levertermijnen zijn indicatief en niet-bindend. Trone Software is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit een vertraging in de levering. In het geval van een vertraging zal Trone Software de opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren en een nieuwe geschatte leverdatum voorstellen.

Artikel 12. Beëindiging van het Contract

Tussentijdse Beëindiging: De opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst tussentijds te beëindigen, mits dit schriftelijk gebeurt met een opzegtermijn van 30 dagen. Trone Software behoudt zich het recht voor om een vergoeding te vragen voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Beëindiging wegens Wanprestatie: Trone Software heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval van ernstige wanprestatie door de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot vergoeding van schade of kosten aan de opdrachtgever.

Artikel 13. Garantie en Fouten in de Software

Garantie: Trone Software biedt geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking en prestaties van de geleverde software, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst.

Fouten in de Software: In het geval van fouten in de software zal Trone Software zich inspannen om deze fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, maar is niet verplicht om deze fouten te herstellen tenzij anders is overeengekomen. Trone Software is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit fouten in de software.

Artikel 14.      Wijzigingen aan de Diensten

Alle wijzigingen in de Diensten, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan aan de Opdrachtgever.

Indien Trone software meer werk moet verrichten dan Trone software had moeten voorzien ten tijde van de offerte, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Trone software gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Trone software tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra Indien Opdrachtgever zich niet in de betrokken meerkosten kan vinden heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

Artikel 15.    Prijzen en betaling

Alle prijzen zijn in euro’s, tenzij anders overeengekomen met Opdrachtgever. De factuur dient jaarlijks vooraf voldaan te orden, conform de overeengekomen betalingsvoorwaarden tussen Trone software en de Opdrachtgever.

Voor een Werk (of fase of onderdeel daarvan) wordt een vaste prijs overeengekomen. Opdrachtgever is 30% verschuldigd bij aanvang van de werkzaamheden en het resterende bedrag op het moment dat het Werk (of fase of onderdeel) aanvaard. Aanbetalingen voor een Werk (of fase of onderdeel) zijn verschuldigd zodra Trone software meldt dat het werk zal beginnen.

Trone software zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische factuur sturen aan de opdrachtgever.

De betalingstermijn van facturen is 7 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 7 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.

Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Trone software te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat Trone software de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van Trone software blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en andere incassokosten.

De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en ook, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Eens per kalenderjaar is Trone software gerechtigd de gehanteerde tarieven aan te passen op basis van de dan gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI), waarbij een stijging de 5% nooit mag overschrijden. Trone software zal Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) op te zeggen.

Alle prijzen die door Trone software worden geoffreerd zijn exclusief belastingen (btw) en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

Opdrachtgever is gehouden de bedragen voortkomende uit de overeenkomst te voldoen aan Trone software. Indien Opdrachtgever uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen bestaat, zijn ieder van die personen hoofdelijk gehouden aan de betalingsverplichtingen gevolg te geven.

Indien er bewijs geleverd dient te worden ter zake de verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen, leveren alle relevante documenten en gegevens uit de systemen en administratie van Trone software volledig bewijs op, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.

Artikel 16.      Geheimhouding

Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de opdracht.

Trone software mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derde.

De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 17.    Aansprakelijkheid

Trone software is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven

Iedere aansprakelijkheid van Trone software voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.

In geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen is Trone software slechts gehouden tot vergoeding van het geoffreerde bedrag.

De aansprakelijkheid van Trone software wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Trone software direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Trone software ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Trone software in staat is adequaat te reageren. Door het verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering tot schadevergoeding vervalt de vordering van Opdrachtgever jegens Trone software.

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Trone software door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Trone software kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Beperking van Aansprakelijkheid: Trone Software’s aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, is beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Trone Software wordt uitgekeerd, of, indien de verzekering niet uitkeert, tot het bedrag van de factuur van de betreffende levering of dienst.

Verval van Recht op Schadevergoeding: Elke vordering tot schadevergoeding tegen Trone Software vervalt door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 18.    Duur en opzegging

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor levering van de Diensten. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen. Opdrachtgever kan een dienst strekkende tot het ontwikkelen of aanpassen van Werken tussentijds opzeggen tegen betaling van een afkoopsom gelijk aan de gemaakte uren tegen binnen Trone software geldend uurtarief.

Indien bepaalde Diensten naar hun strekking voor onbepaalde tijd geleverd worden (zoals onderhoud) wordt de overeenkomst voor deze Diensten geacht te zijn aangegaan voor perioden van steeds één maand. Beide partijen kunnen de overeenkomst steeds tegen het einde van deze periode schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Trone software gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen.

Trone software is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verstrekken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen.

Artikel 19.    Wijzigingen in overeenkomst

Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden opgezegd.

Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Trone software echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.

Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal Trone software overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Trone software zal van deze beslissing mededeling doen aan Indien Trone software bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.

Trone software mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.

Alle wijzigingen in de uitvoering van een Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn en als minderwerk wanneer daardoor minder kosten ontstaan.

Opdrachtgever begrijpt dat door wijziging van de overeenkomst en/of het ontstaan van meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van alle in de Overeenkomst gemaakte afspraken kunnen worden beïnvloed.

Artikel 20.    Slotbepalingen

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Trone software gevestigd.

Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.

De door Trone software ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door door de derde partij.

Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Trone software steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zusteronderneming.